เกี่ยวกับสำนักกิจการ
ประวัติความเป็นมา
ปรัชชา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
สารจากผู้ช่วยอธิการบดีฯ
ผู้บริหารและบุคลากรสำนักฯ

งานพัฒนาและบริการนักศึกษา
บริการและประกันอุบัติเหตุ
ทุนการศึกษา
ทหาร / นศท.
ชมรม
Assembly

งานกีฬา
และส่งเสริมสุขภาพ
กีฬา 10 สถาบัน

งานรณรงค์เอดส์
และยาเสพติด
รณรงค์เอดส์
ยาเสพติด

งานวินัย
และความประพฤติ
กฏ ระเบียบ ข้อบังคับ

งานทำนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรม
\ เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม
สืบสานศิลปวัฒนธรรม

Download เอกสารต่าง ๆ
หนังสือและเอกสาร
 

สำหรับผู้ดูแลระบบ
ระบบ Assembly และ ชมรม
ประธานชมรม (ผู้ดูแลระบบ)
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

   
                 เป็นศูนย์กลางการให้บริการทางด้านสุขภาพและบริการอนามัย    การเข้าร่วมโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า   และการประกันอุบัติเหตุของนักศึกษา  ทั้งนี้เพื่อให้ความคุ้มครองทางด้านสุขภาพและผลประโยชน์แก่นักศึกษาอย่างสูงสุด

 

  ขั้นตอนการเบิกเคลมประกันอุบัติเหตุ
แบบฟอร์มขอยืมกระเป๋ายาเวชภัณฑ์
ขั้นตอนการคัดกรองผู้ป่วย
Copyright @ 2013 The Far Eastern University "Student Affairs" , All right reserved.e Far Eastern University "Student Affairs" , All right reserved.