เกี่ยวกับสำนักกิจการ
ประวัติความเป็นมา
ปรัชชา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
สารจากผู้ช่วยอธิการบดีฯ
ผู้บริหารและบุคลากรสำนักฯ

งานพัฒนาและบริการนักศึกษา
บริการและประกันอุบัติเหตุ
ทุนการศึกษา
ทหาร / นศท.
ชมรม
Assembly

งานกีฬา
และส่งเสริมสุขภาพ
กีฬา 10 สถาบัน

งานรณรงค์เอดส์
และยาเสพติด
รณรงค์เอดส์
ยาเสพติด

งานวินัย
และความประพฤติ
กฏ ระเบียบ ข้อบังคับ

งานทำนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรม
\ เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม
สืบสานศิลปวัฒนธรรม

Download เอกสารต่าง ๆ
หนังสือและเอกสาร
 

สำหรับผู้ดูแลระบบ
ระบบ Assembly และ ชมรม
ประธานชมรม (ผู้ดูแลระบบ)
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 
ปณิธาน  
        
          สนับสนุน ส่งเสริม ตลอดจนมุ่งพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพให้แก่นักศึกษาให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยและตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา วิสัยทัศน์           สำนักกิจการนักศึกษาเป็นกลไกในการพัฒนานักศึกษาของมหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพ และมุ่งพัฒนานักศึกษาให้มีศักยภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา เป็นคนดี เป็นบัณฑิตอันพึงประสงค์

พันธกิจ

          1.สนับสนุนและส่งเสริมการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา           2.จัดกิจกรรมที่พัฒนาศักยภาพให้แก่นักศึกษาให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยและตาม กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา          
          3.จัดให้มีบริการด้านสวัสดิการด้านต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตแก่นักศึกษา          
          4.พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อประโยชน์ในการดำเนินงานด้านกิจการนักศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้อง          
          5.สร้างเครือข่ายการพัฒนานักศึกษา เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการทำงานกิจการนักศึกษา  วัตถุประสงค์

      1.เพื่อส่งเสริมและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ โดยอาศัยกิจกรรมเป็นเครื่องมือ อันนำไปสู่การพัฒนา ทักษะชีวิต ทักษะการเป็นผู้นำและทักษะการใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่า
      2.เพื่อเสริมสร้างวินัย คุณธรรม และจริยธรรมให้แก่นักศึกษา
      3.จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ส่งเสริมให้นักศึกษาได้ทำกิจกรรมและร่วมกิจกรรม เพื่อให้สอดคล้อง กับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยและคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
      4.เพื่อจัดให้มีการบริการนักศึกษา ทั้งด้านสวัสดิการและอำนวยความสะดวกต่อนักศึกษาในลักษณะ ต่าง ๆ เช่น การบริการอนามัย (ประกันอุบัติเหตุ , การบริการรักษาพยาบาล , โครงการหลักประกัน สุขภาพถ้วนหน้า) การบริการด้านนักศึกษาวิชาทหาร การผ่อนผันทหาร และการให้บริการด้าน อุปกรณ์กีฬา
      5.เพื่อส่งเสริมให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนานักศึกษาแบบองค์รวม อันได้แก่ เครือข่าย ผู้ปกครอง เครือข่ายศิษย์เก่า เครือข่ายชุมชนรอบมหาวิทยาลัย เครือข่ายพัฒนาเยาวชนระดับองค์กร เครือข่ายหน่วยงานท้องถิ่น เครือข่ายเยาวชนเพื่อการอนุรักษ์ สืบสานศิลปวัฒนธรรม อันจะ ก่อให้เกิดความยั่งยืนต่อการพัฒนานักศึกษา

ปณิธาน           สนับสนุน ส่งเสริม ตลอดจนมุ่งพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพให้แก่นักศึกษาให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยและตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา วิสัยทัศน์           สำนักกิจการนักศึกษาเป็นกลไกในการพัฒนานักศึกษาของมหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพ และมุ่งพัฒนานักศึกษาให้มีศักยภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา เป็นคนดี เป็นบัณฑิตอันพึงประสงค์ พันธกิจ           1.สนับสนุนและส่งเสริมการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา           2.จัดกิจกรรมที่พัฒนาศักยภาพให้แก่นักศึกษาให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยและตาม กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา           3.จัดให้มีบริการด้านสวัสดิการด้านต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตแก่นักศึกษา           4.พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อประโยชน์ในการดำเนินงานด้านกิจการนักศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้อง           5.สร้างเครือข่ายการพัฒนานักศึกษา เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการทำงานกิจการนักศึกษาCopyright @ 2013 The Far Eastern University "Student Affairs" , All right reserved.e Far Eastern University "Student Affairs" , All right reserved.