เกี่ยวกับสำนักกิจการ
ประวัติความเป็นมา
ปรัชชา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
สารจากผู้ช่วยอธิการบดีฯ
ผู้บริหารและบุคลากรสำนักฯ

งานพัฒนาและบริการนักศึกษา
บริการและประกันอุบัติเหตุ
ทุนการศึกษา
ทหาร / นศท.
ชมรม
Assembly

งานกีฬา
และส่งเสริมสุขภาพ
กีฬา 10 สถาบัน

งานรณรงค์เอดส์
และยาเสพติด
รณรงค์เอดส์
ยาเสพติด

งานวินัย
และความประพฤติ
กฏ ระเบียบ ข้อบังคับ

งานทำนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรม
\ เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม
สืบสานศิลปวัฒนธรรม

Download เอกสารต่าง ๆ
หนังสือและเอกสาร
 

สำหรับผู้ดูแลระบบ
ระบบ Assembly และ ชมรม
ประธานชมรม (ผู้ดูแลระบบ)
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

   

          งานทุนการศึกษา รับสมัครและคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยฟาร์ อีสเทอร์น รวมทั้งควบคุม ดูแล ผลการเรียน ความประพฤติ การช่วยงาน และการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย โดยมหาวิทยาลัยดำเนินการจัดสรรทุนการศึกษา เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายและส่งเสริมนักศึกษาที่มีความประพฤติดี มีผลการเรียนดี และนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ให้สำเร็จการศึกษาออกไปเป็นบัณฑิตรับใช้สังคมและเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติต่อไป

 

 

Copyright @ 2013 The Far Eastern University "Student Affairs" , All right reserved.e Far Eastern University "Student Affairs" , All right reserved.