เกี่ยวกับสำนักกิจการ
ประวัติความเป็นมา
ปรัชชา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
สารจากผู้ช่วยอธิการบดีฯ
ผู้บริหารและบุคลากรสำนักฯ

งานพัฒนาและบริการนักศึกษา
บริการและประกันอุบัติเหตุ
ทุนการศึกษา
ทหาร / นศท.
ชมรม
Assembly

งานกีฬา
และส่งเสริมสุขภาพ
กีฬา 10 สถาบัน

งานรณรงค์เอดส์
และยาเสพติด
รณรงค์เอดส์
ยาเสพติด

งานวินัย
และความประพฤติ
กฏ ระเบียบ ข้อบังคับ

งานทำนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรม
\ เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม
สืบสานศิลปวัฒนธรรม

Download เอกสารต่าง ๆ
หนังสือและเอกสาร
 

สำหรับผู้ดูแลระบบ
ระบบ Assembly และ ชมรม
ประธานชมรม (ผู้ดูแลระบบ)
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

   
การขอผ่อนผันการรับราชการทหารกองประจำการ   งานนักศึกษาวิชาทหาร

          การขอผ่อนผันการรับราชการทหารกองประจำการ : ดำเนินการขอผ่อนผันการรับราชการทหารกองประจำการสำหรับนักศึกษาที่มีความประสงค์จะขอผ่อนผันฯ ในระหว่างที่กำลังศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา

 

           มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น โดยสานักกิจการนักศึกษา ประกาศให้นักศึกษา ผู้ที่เกิดในปี ทหาร และมีความประสงค์จะขอผ่อนผันการตรวจเลือกเพื่อเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ให้ติดต่อขอผ่อนผันฯ ด้วยตนเองได้ที่สำนักกิจการนักศึกษา ได้ที่
        อาคาร ๑ ห้อง ๑๑๖๐ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

เอกสารที่ต้องนำมาติดต่อขอผ่อนผันฯ มีดังนี้
๑. สำเนาหมายเรียก (สด.๓๕) จำนวน ๒ ฉบับ (ให้ติดต่อรับได้ที่สำนักงานเขต /อำเภอ ตามภูมิลาเนาทหารในปี พ.ศ. นั้น)
๒. สำเนาใบสำคัญทหาร (สด.๙) จำนวน ๒ ฉบับ
๓. สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา จำนวน ๒ ฉบับ
๔. สำเนาปัตรประจำตัวประชาชน จำนวน ๒ ฉบับ
๕. สำเนาทำเบียนบ้าน จำนวน ๒ ฉบับ
๖. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) จำนวน ๒ ฉบับ
๗. สำเนา สด. ๑๐ ในกรณีที่ย้ายภูมิลาเนาทหาร (ถ้ามี)
     จำนวน ๒ ฉบับ
๘. สำเนา สด. ๔๓ ในกรณีที่เคยผ่อนผันฯ แต่ได้ย้าย
     สถานศึกษามา   จำนวน ๒ ฉบับ
๙. หนังสือรับรองการเป็นนักศึกษา ฉบับจริง ๑ ฉบับ, สำเนา ๑ ฉบับ       งานนักศึกษาวิชาทหาร  :  ดำเนินการรับสมัครนักศึกษาวิชาทหารที่ต้องการศึกษาวิชาทหาร   ชั้นปีที่  3 -  5   ตลอดจนควบคุม ดูแล  การเข้าเรียนวิชาทหารตลอดปีการศึกษา

ติดต่อด้วยตนเองได้ที่สำนักกิจการนักศึกษา ได้ที่
        อาคาร ๑ ห้อง ๑๑๖๐ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
Copyright @ 2013 The Far Eastern University "Student Affairs" , All right reserved.e Far Eastern University "Student Affairs" , All right reserved.