เกี่ยวกับสำนักกิจการ
ประวัติความเป็นมา
ปรัชชา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
สารจากผู้ช่วยอธิการบดีฯ
ผู้บริหารและบุคลากรสำนักฯ

งานพัฒนาและบริการนักศึกษา
บริการและประกันอุบัติเหตุ
ทุนการศึกษา
ทหาร / นศท.
ชมรม
Assembly

งานกีฬา
และส่งเสริมสุขภาพ
กีฬา 10 สถาบัน

งานรณรงค์เอดส์
และยาเสพติด
รณรงค์เอดส์
ยาเสพติด

งานวินัย
และความประพฤติ
กฏ ระเบียบ ข้อบังคับ

งานทำนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรม
\ เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม
สืบสานศิลปวัฒนธรรม

Download เอกสารต่าง ๆ
หนังสือและเอกสาร
 

สำหรับผู้ดูแลระบบ
ระบบ Assembly และ ชมรม
ประธานชมรม (ผู้ดูแลระบบ)
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

   
               เป็นการดำเนินงานกิจกรรมนักศึกษา  โดยจะสนับสนุน  ส่งเสริม  ให้นักศึกษาเป็นบัณฑิตที่มีคุณสมบัติพร้อม  นอกเหนือจากการจัดการเรียนการสอนที่จัดขึ้นตามหลักสูตร  ทั้งนี้เพื่อให้ นักศึกษาได้พัฒนาร่างกาย  อารมณ์  สังคม  สติ  ปัญญา  ตลอดจนคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์  ได้แก่  คุณธรรม จริยธรรม  ความรู้  ทักษะทางปัญญา  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  รวมทั้งทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี 
บริการและประกันอุบัติเหตุ
ทุนการศึกษา
ผ่อนผันทหารและนักศึกษาวิชาทหาร
 


Copyright @ 2013 The Far Eastern University "Student Affairs" , All right reserved.e Far Eastern University "Student Affairs" , All right reserved.