เกี่ยวกับสำนักกิจการ
ประวัติความเป็นมา
ปรัชชา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
สารจากผู้ช่วยอธิการบดีฯ
ผู้บริหารและบุคลากรสำนักฯ

งานพัฒนาและบริการนักศึกษา
บริการและประกันอุบัติเหตุ
ทุนการศึกษา
ทหาร / นศท.
ชมรม
Assembly

งานกีฬา
และส่งเสริมสุขภาพ
กีฬา 10 สถาบัน

งานรณรงค์เอดส์
และยาเสพติด
รณรงค์เอดส์
ยาเสพติด

งานวินัย
และความประพฤติ
กฏ ระเบียบ ข้อบังคับ

งานทำนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรม
\ เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม
สืบสานศิลปวัฒนธรรม

Download เอกสารต่าง ๆ
หนังสือและเอกสาร
 

สำหรับผู้ดูแลระบบ
ระบบ Assembly และ ชมรม
ประธานชมรม (ผู้ดูแลระบบ)
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   Click ที่รูป

ขั้นตอนการกรอกใบคูปองเข้าร่วมกิจกรรม

1.เข้าที่ เว็ป http://stuaff.feu.ac.th หรือ เข้า http://itsc.feu.ac.th/STD_AFFR/assembly/loginstd.aspx หรือเข้าผ่านเว็ปมหาวิทยาลัย ลิงค์ของ สำนักกิจการนักศึกษา

2.เพื่อเข้าไปตรวจสอบการเข่าวมกิจกรรม Assembly ของทางมหาวิทยาลัย โดยใช้รหัสเดียวกับที่เข้าในระบบลงทะเบียนของทางมหาวิทยาลัย
Click ที่รูป
Download เอกสารชมรม
แบบขอจัดตั้งชมรม
ข้อปฏิบัติของการดำเนินกิจกรรมชมรม
ตัวอย่าง ตารางปฏิทินกิจกรรมชมรม
สรุปผลการประเมินการดำเนินกิจกรรมชมรม ในชั่วโมงกิจกรรมชมรม
รายงานบัญชีการเงินของชมรม
(ใบปะหน้า) แนวทางการสรุปผลการดำเนินงานสำหรับกิจกรรมชมรม
 

Copyright @ 2013 The Far Eastern University "Student Affairs" , All right reserved.e Far Eastern University "Student Affairs" , All right reserved.