เกี่ยวกับสำนักกิจการ
ประวัติความเป็นมา
ปรัชชา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
สารจากผู้ช่วยอธิการบดีฯ
ผู้บริหารและบุคลากรสำนักฯ

งานพัฒนาและบริการนักศึกษา
บริการและประกันอุบัติเหตุ
ทุนการศึกษา
ทหาร / นศท.
ชมรม
Assembly

งานกีฬา
และส่งเสริมสุขภาพ
กีฬา 10 สถาบัน

งานรณรงค์เอดส์
และยาเสพติด
รณรงค์เอดส์
ยาเสพติด

งานวินัย
และความประพฤติ
กฏ ระเบียบ ข้อบังคับ

งานทำนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรม
\ เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม
สืบสานศิลปวัฒนธรรม

Download เอกสารต่าง ๆ
หนังสือและเอกสาร
 

สำหรับผู้ดูแลระบบ
ระบบ Assembly และ ชมรม
ประธานชมรม (ผู้ดูแลระบบ)
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

   
Download เอกสารต่าง ๆ
ข้อบังคับว่าด้วยวินัยและความประพฤตินักศึกษา
ข้อบังคับว่าด้วยสโมสรนักศึกษา
 
 
 
 


 
Download เอกสารต่าง ๆ
รายละเอียดการจัดการแข่งขัน “กีฬามหาสนุก น้องใหม่” 57
รายละเอียดการประกวด เชียร์ลีดเดอร์ น้องใหม่” 57
ระเบียบการประกวดดาว เดือน ปี57
กำหนดการพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2556
เกณฑ์การประกวดพานไหว้ครูมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับใบประกาศนียบัตรเรียนดี 2555
 
Copyright @ 2013 The Far Eastern University "Student Affairs" , All right reserved.e Far Eastern University "Student Affairs" , All right reserved.