เกี่ยวกับสำนักกิจการ
ประวัติความเป็นมา
ปรัชชา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
สารจากผู้ช่วยอธิการบดีฯ
ผู้บริหารและบุคลากรสำนักฯ

งานพัฒนาและบริการนักศึกษา
บริการและประกันอุบัติเหตุ
ทุนการศึกษา
ทหาร / นศท.
ชมรม
Assembly

งานกีฬา
และส่งเสริมสุขภาพ
กีฬา 10 สถาบัน

งานรณรงค์เอดส์
และยาเสพติด
รณรงค์เอดส์
ยาเสพติด

งานวินัย
และความประพฤติ
กฏ ระเบียบ ข้อบังคับ

งานทำนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรม
\ เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม
สืบสานศิลปวัฒนธรรม

Download เอกสารต่าง ๆ
หนังสือและเอกสาร
 

สำหรับผู้ดูแลระบบ
ระบบ Assembly และ ชมรม
ประธานชมรม (ผู้ดูแลระบบ)
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   


อาจารย์เฉลิมชนม์  วราลิน
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา


 
 
          การลงมือทำงานร่วมกับผู้อื่นด้วยตนเองเท่านั้นจึงจะสัมผัสและรับรู้ได้ถึงความจริงแท้ของการการทำงานต่าง ๆ
          กิจกรรมจะทำให้เรามีทักษะคิดเพื่อแก้ปัฐหาตามสถานการณ์ที่พบและสร้างทักษะในการปฏิบัติต่าง ๆ เช่น การกระทำ การพูด กิจกรรมจึงเป็นทางที่จะฝึกพวกเราครบทั้ง ความคิด การพูด และการกระทำการต่าง ๆ
          " เปลี่ยนและปรับตนเสมอ เพื่อก้าวผ่านจากนักศึกษา สู่การเป็นผู้ปฏิบัติและนักกิจกรรมมืออาชีพ มีเสน่ห์ เป็น มิตร และสร้างสรรค์ "
 
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

Copyright @ 2013 The Far Eastern University "Student Affairs" , All right reserved.e Far Eastern University "Student Affairs" , All right reserved.