เกี่ยวกับสำนักกิจการ
ประวัติความเป็นมา
ปรัชชา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
สารจากผู้ช่วยอธิการบดีฯ
ผู้บริหารและบุคลากรสำนักฯ

งานพัฒนาและบริการนักศึกษา
บริการและประกันอุบัติเหตุ
ทุนการศึกษา
ทหาร / นศท.
ชมรม
Assembly

งานกีฬา
และส่งเสริมสุขภาพ
กีฬา 10 สถาบัน

งานรณรงค์เอดส์
และยาเสพติด
รณรงค์เอดส์
ยาเสพติด

งานวินัย
และความประพฤติ
กฏ ระเบียบ ข้อบังคับ

งานทำนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรม
\ เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม
สืบสานศิลปวัฒนธรรม

Download เอกสารต่าง ๆ
หนังสือและเอกสาร
 

สำหรับผู้ดูแลระบบ
ระบบ Assembly และ ชมรม
ประธานชมรม (ผู้ดูแลระบบ)
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

                  สำนักกิจการนักศึกษา สังกัดฝ่ายกิจการนักศึกษาและพัฒนา ภายใต้การกำกับและดูแลของ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ดำเนินงานเกี่ยวกับการบริหารงานด้านการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา โดยให้บริการและจัดสวัสดิการด้านต่าง ๆ แก่นักศึกษา เช่น จัดหาทุนการศึกษา การให้บริการอนามัย จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร จัดกิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม กิจกรรมส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรม เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษามีโอกาสได้รับการพัฒนาสติปัญญา สังคม อารมณ์ ร่างกาย และคุณธรรมจริยธรรมสอดคล้องกับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 5 ประการ ได้แก่
(1) คุณธรรม จริยธรรม
(2) ความรู้
(3) ทักษะทางปัญญา
(4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(5) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี ตลอดจนปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจหลักทั้ง 4 ด้านของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย การจัดการเรียนการสอน การวิจัย การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ทั้งนี้เพื่อให้กระบวนการบริหารการศึกษาของสถาบันดำเนินการเป็นไปอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ โดยทางสำนักกิจการนักศึกษา มุ่งเน้นการบูรณาการทักษะและกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนานักศึกษา สู่การเป็นบัณฑิตที่สมบูรณ์พร้อม

Copyright @ 2013 The Far Eastern University "Student Affairs" , All right reserved.e Far Eastern University "Student Affairs" , All right reserved.