เกี่ยวกับสำนักกิจการ
ประวัติความเป็นมา
ปรัชชา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
สารจากผู้ช่วยอธิการบดีฯ
ผู้บริหารและบุคลากรสำนักฯ

งานพัฒนาและบริการนักศึกษา
บริการและประกันอุบัติเหตุ
ทุนการศึกษา
ทหาร / นศท.
ชมรม
Assembly

งานกีฬา
และส่งเสริมสุขภาพ
กีฬา 10 สถาบัน

งานรณรงค์เอดส์
และยาเสพติด
รณรงค์เอดส์
ยาเสพติด

งานวินัย
และความประพฤติ
กฏ ระเบียบ ข้อบังคับ

งานทำนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรม
\ เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม
สืบสานศิลปวัฒนธรรม

Download เอกสารต่าง ๆ
หนังสือและเอกสาร
 

สำหรับผู้ดูแลระบบ
ระบบ Assembly และ ชมรม
ประธานชมรม (ผู้ดูแลระบบ)
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

   
 
            งานกีฬาและส่งเสริมสุขภาพ เป็นศูนย์กลางการให้บริการทางด้านอุปกรณ์กีฬาและการพัฒนากีฬา ของมหาวิทยาลัย การจัดกิจกรรมหรือเข้าร่วมกิจกรรมกีฬาและส่งเสริมสุขภาพ ภายในสถาบันและเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา หรือองค์กรภายนอก รวมถึงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันทั้งในระดับภูมิภาคและระดับประเทศCopyright @ 2013 The Far Eastern University "Student Affairs" , All right reserved.e Far Eastern University "Student Affairs" , All right reserved.