ส่วนงานรับผิดชอบ สำนักกิจการนักศึกษา

กิจกรรมชมรมนักศึกษา

กิจกรรมชมรมช่วยเสริมสร้างประสบการณ์ชีวิต และพัฒนาให้นักศึกษา เป็นผู้มีความสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ มีปัญญา เชี่ยวชาญ เบิกบาน คุณธรรม เป็นบัณฑิตที่เพียบพร้อมในทุกด้าน
ระบบชมรม และ Assembly
ระบบตรวจสอบการเข้ากิจกรรม

*ผ่อนผันทหาร
*นักศึกษาวิชาทหาร

มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น โดยสานักกิจการนักศึกษา ประกาศให้นักศึกษา ผู้ที่เกิดในปี ทหารและมีความประสงค์จะขอผ่อนผันการตรวจเลือกเพื่อเข้ารับราชการทหารกองประจำการให้ติดต่อขอผ่อนผันฯ ด้วยตนเองได้ที่สำนักกิจการนักศึกษา ได้ที่ อาคาร ๑ ห้อง ๑๑๖๐ ตั้งแต่เดือนตุลาคม-ธันวาคม ของทุกปี
กรอกคำร้องขอผ่อนผันทหาร

*บริการอนามัย
*ประกันอุบัติเหตุ

เป็นศูนย์กลางการให้บริการทางด้านสุขภาพและบริการอนามัย การเข้าร่วมโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า และการประกันอุบัติเหตุของนักศึกษา ทั้งนี้เพื่อให้ความคุ้มครองทางด้านสุขภาพและผลประโยชน์แก่นักศึกษาอย่างสูงสุด
*ขั้นตอนการเบิกเคลมประกันอุบัติเหตุ
*แบบฟอร์มขอยืมกระเป๋ายาเวชภัณฑ์
*ขั้นตอนการคัดกรองผู้ป่วย

กฏ ระเบียบ ข้อบังคับ

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ประกาศข้อบังคับ

 

ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์

เกี่ยวกับ สำนักกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น

ภาระหน้าที่ สำนักกิจการนักศึกษา

สำนักกิจการนักศึกษา สังกัดฝ่ายกิจการนักศึกษาและพัฒนา ภายใต้การกำกับและดูแลของ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ดำเนินงานเกี่ยวกับการบริหารงานด้านการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา โดยให้บริการและจัดสวัสดิการด้านต่าง ๆ แก่นักศึกษา เช่น จัดหาทุนการศึกษา การให้บริการอนามัย จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร จัดกิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม กิจกรรมส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรม เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษามีโอกาสได้รับการพัฒนาสติปัญญา สังคม อารมณ์ ร่างกาย และคุณธรรมจริยธรรมสอดคล้องกับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 5 ประการ ได้แก่

(1) คุณธรรม จริยธรรม

(2) ความรู้

(3) ทักษะทางปัญญา

(4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ

(5) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี

ตลอดจนปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจหลักทั้ง 4 ด้านของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย การจัดการเรียนการสอน การวิจัย การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ทั้งนี้เพื่อให้กระบวนการบริหารการศึกษาของสถาบันดำเนินการเป็นไปอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ โดยทางสำนักกิจการนักศึกษา มุ่งเน้นการบูรณาการทักษะและกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนานักศึกษา สู่การเป็นบัณฑิตที่สมบูรณ์พร้อม

เป้าหมายภาระหน้าที่

  • พัฒนาทักษะนักศึกษา 90%
  • ปลูกฝัง คุณธรรมจริยธรรม 80%
  • ปลูกฝัง คุณภาพนักศึกษา 85%
  • ปลูกฝัง คุณค่านักศึกษา 95%

โครงสร้าง สำนักกิจการนักศึกษา
Tracy
Ethics
เลิศคุณธรรม

นักศึกษามหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น ต้องเป็นผู้ที่มีคุณธรรมในทุกด้านและเป็นพลเมืองยุคใหม่ที่มีคุณภาพ

Mary
Wisdom
ล้ำปัญญา

ต้องเป็นผู้ใฝ่รู้ใฝ่ศึกษาเพื่อให้ได้มาซึ่งสติปัญญาที่ล้ำเลิศ อันจะนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อตนเองและสังคม

Julia
Wholeness
คนสมบูรณ์

ต้องเป็นผู้ที่มีความเพียบพร้อมสมบูรณ์ ทั้งร่างกายและจิตใจ มีความรอบรู้และรอบคอบทั้งการคิดและการปฏิบัติ

ติดต่อ สำนักกิจการนักศึกษา

ติดต่อ สำนักกิจการนักศึกษา

เลขที่ 120 ถนน มหิดล ตำบล หายยา อำเภอ เมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100

โทร 053201800-4 ต่อ 2111

แฟกซ์: 053-201-810

Facebookสำนักกิจการนักศึกษา ม.ฟาร์อีสเทอร์น

แผนที่มา ม.ฟาร์

การขนส่งสาธารณะ
สามารถนั่งรถโดยสารสาธารณะ มา ม.ฟาร์อีสเทอร์น แยกสนามบินหรือแยกโรบินสัน

เลขที่ 120 ถ.มหิดล ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100 0-5320-1800-4 ต่อ 2111 สำนักกิจการนักศึกษา feu@feu.ac.th