เกี่ยวกับ สำนักกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น

ภาระหน้าที่ สำนักกิจการนักศึกษา

E

Ethics เลิศคุณธรรม

นักศึกษามหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น ต้องเป็นผู้ที่มีคุณธรรมในทุกด้านและเป็นพลเมืองยุคใหม่ที่มีคุณภาพ

W

Wisdom ล้ำปัญญา

ต้องเป็นผู้ใฝ่รู้ใฝ่ศึกษาเพื่อให้ได้มาซึ่งสติปัญญาที่ล้ำเลิศ อันจะนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อตนเองและสังคม

W

Wholeness คนสมบูรณ์

ต้องเป็นผู้ที่มีความเพียบพร้อมสมบูรณ์ ทั้งร่างกายและจิตใจ มีความรอบรู้และรอบคอบทั้งการคิดและการปฏิบัติ

ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ และ ตำแหน่งงานว่าง

แจ้งข่าวสาร ประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย

กยศ. ยกเลิกการกำหนดให้มีผู้ค้ำประกันในการทำสัญญากู้ยืมเงินใหม่ตั้งแต่ปีการศึกษา 2564 เป็นต้นไป พร้อมเพิ่มมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้สู้ภัยโควิด ลูกหนี้ดีลดดอกเบี้ยเหลือ 0.01%

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

งานที่รับผิดชอบ

ส่วนงานรับผิดชอบ ของ สำนักกิจการนักศึกษา

member-1

*ผ่อนผันทหาร

*นักศึกษาวิชาทหาร

มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น โดยสานักกิจการนักศึกษา ประกาศให้นักศึกษา ผู้ที่เกิดในปี ทหารและมีความประสงค์จะขอผ่อนผันการตรวจเลือกเพื่อเข้ารับราชการทหารกองประจำการให้ติดต่อขอผ่อนผันฯ ด้วยตนเองได้ที่สำนักกิจการนักศึกษา ได้ที่ อาคาร ๒ ห้อง ๒๑๑๐ ตั้งแต่เดือนตุลาคม-ธันวาคม ของทุกปี

กิจกรรมชมรมนักศึกษา

กิจกรรมชมรมช่วยเสริมสร้างประสบการณ์ชีวิต และพัฒนาให้นักศึกษา เป็นผู้มีความสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ มีปัญญา เชี่ยวชาญ เบิกบาน คุณธรรม เป็นบัณฑิตที่เพียบพร้อมในทุกด้าน

*ระบบชมรม/assembly

*ระบบตรวจเช็คการเข้ากิจกรรม

member-2
member-3

*บริการอนามัย

*ประกันอุบัติเหตุ

เป็นศูนย์กลางการให้บริการทางด้านสุขภาพและบริการอนามัย การเข้าร่วมโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า และการประกันอุบัติเหตุของนักศึกษา ทั้งนี้เพื่อให้ความคุ้มครองทางด้านสุขภาพและผลประโยชน์แก่นักศึกษาอย่างสูงสุด

*ขั้นตอนการเบิกเคลมประกันอุบัติเหตุ

*แบบฟอร์มขอยืมกระเป๋ายาเวชภัณฑ์

งานกีฬา

ดำเนินการจัดโครงการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพมาอย่างต่อเนื่องตลอดปีการศึกษา ให้ความรู้ในด้านการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ให้กับนักศึกษา บุคลากร

member-4
member-5

งานวินัยนักศึกษา

ดูแลวินัยนักศึกษา เพื่อการอยู่ร่วมในสังคม เพื่อมุ่งพัฒนาความคิด และความประพฤติที่เกี่ยวกับศีลธรรม จรรยา ของนักศึกษา

กฏระเบียบ ข้อบังคับ

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

*กฏระเบียบและบทลงโทษ

member-5

ติดต่อสอบถาม

ติดต่อ สำนักกิจการนักศึกษา

  • Monday - Sunday: 8:00 AM to 5:00 PM
  • Address: เลขที่ 120 ถ.มหิดล ต.หายยา อ.เมือง จเชียงใหม่ 50100
  • Phone: 053201800-4 ต่อ 2111
  • Fax: 053-201-810

แผนที่มา ม.ฟาร์อีสเทอร์น